Köln ve Bölgesi Türk Dernek ve Birlikleri İnisiyatif Platformu (KIP), bölgede faaliyetlerini sürdüren 12 Türk dernek ve birliğinin (STK) 29.02.2016 tarihinde bir araya gelerek kurduğu bir platformudur. Kısa zamanda katılımcı dernek sayısı 53’e ulaşan İnisiyatif Platformu, çoğulcu demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı, bağımsız bir oluşumdur. (NCO).
Bu oluşum üye derneklerin yetkilileriyle dönem dönem bir araya gelerek, çalışma alanları konusunda istişareler gerçekleştirmekte, meselelerin ancak örgütlü toplumla çözüleceği anlayışını temelinde “ortak sorunlar konusunda ortak akıl” üretmeye gayret etmektedir.

Kuruluş Amacımız?

Köln ve Bölgesi Türk Dernek ve Birlikleri İnisiyatif Platformu’nun (KIP) kuruluş amacı, katılımcı dernekler arasında iletişim ve dayanışmayı sağlayarak bölgede yaşayan Türk toplumunun her alanda hak ve menfaatlerini korumak ve savunmaktır. Bu amaca yönelik, Köln ve civarında yaşayan Türk toplumuna yönelik çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları koordine etmek üzere kurulmuştur.

Nerede Çalışıyoruz?

Köln ve Bölgesi Türk Dernek ve Birlikleri İnisiyatif Platformu (KIP), Köln ve Bölgesinde bölgesel çalışmalar yapmakla birlikte, Almanya’nın diğer bölgelerinde yaşanan soru ve sorunlar hakkında da çözüm önerileri oluşturarak bu çözüm önerilerinin hayata geçirilmesine destek sağlanmaktadır.

Hangi İlke ve Prensiplerle çalışıyoruz?

Köln ve Bölgesi Türk Dernek ve Birlikleri İnisiyatif Platformu (KIP), Almanya Federal Cumhuriyeti’nin hür, demokratik hukuk düzenini, Anayasasını ve Eyaletlerinin yasalarını kabul eder. Türk toplumuyla ilgili çalışmalarını; Alman yasaları, uluslararası insan hakları ve Avrupa Birliği Yasaları ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklar ve sorumluluklar çerçevesinde yürütmektedir. İnisiyatif Platformu’na (KIP) üye tüm STK’lar; yasal, sosyal ve kültürel sorumluluk bilinci ile ortak hareket etmektedirler.

Faaliyet Alanlarımız ve Ulaşmak İstediğimiz Hedefler Nelerdir?

Köln ve Bölgesi Türk Dernek ve Birlikleri İnisiyatif Platformu (KIP), Almanya’nın Köln kentinde yaşayan Türk toplumu ile ilgili olarak:

 • Barış, kardeşlik ve hoşgörü içinde birlikte yaşama çalışmalarını desteklemek,
 • Uyum ve dayanışma alanlarında çalışmalar yapmak,
 • Saygı, sevgi, hoşgörü ve diyalog prensiplerini yaygınlaştırmak,
 • Komşuluk ilişkilerini pekiştirmek,
 • Demokratik değerleri güçlendirmek ve siyasal katılımı gerçekleştirme çalışmalarını desteklemek,
 • Kültür, sanat, edebiyat çalışmalarıyla anadilin ve öz kültürün korunmasını sağlamak,
 • Şiddet, terörizm ve tüm aşırılıklara karşı mücadele çalışmalarına katkı sağlamak,
 • Dışlama, ötekileştirme, asimilasyon ve ırkçılığa karşı olmak,
 • İslamofobi, cami saldırıları, insan ve İslam düşmanlıklarına karşı dayanışma sağlamak,
 • Dini, ahlaki, toplumsal, manevi ve ailevi değerleri güçlendirmek,
 • Türk toplumunun her türlü çıkar ve menfaatlerini gözetmek,
 • Türk toplumunun güvenliği ve huzuru için gerekli çalışmalara katkı sağlamak,
 • Türk toplumunun hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme toplantıları yapmak,
 • Gelen istek ve şikâyetleri yetkili resmi mercilere yönlendirmek, gibi konularda koordinasyonu sağlamak, gerekli çalışmaları yürütmek ve alanda uzman çalışmalara imkan hazırlamaktır.

Nasıl Yapacağız?

 • Köln’de yaşayan Türk toplumunun dili, kültürü, tarihi, gelenek ve görenekleri konularında insanımızın çıkarlarını savunmak ve bu konuda ortak hareket etmelerini sağlamak amacıyla toplantılar düzenleyeceğiz.
 • Katılımcı derneklerimizin Köln’de barış ve kardeşlik içinde birlikte yaşamaya yönelik çalışmalarını destekleyeceğiz.
 • Türk toplumunu ilgilendiren tüm konularda resmi, sivil, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, enstitü, eğitim ve öğretim kurumlarıyla görüşmeler yapacağız.
 • Köln ve Bölgesinde Türk toplumunu ilgilendiren konularda ortak projeler yapacağız.
 • Köln’de yaşayan Türk toplumunu bilgilendireceğiz.
 • Köln kentinde Türk toplumunu ilgilendiren konularda resmi ve sivil kuruluşları bilgilendireceğiz.
 • Anadil, dışlanma, ırkçılık, şiddet, şans eşitsizliği, İslamofobi gibi konularda yapılan çalışmaların daha etkili bir şekilde yürütülmesi için, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüteceğiz.
 • Almanya’da ana dilimiz Türkçenin yaşatılması ve genç kuşaklara öğretilmesi için her türlü çalışmaya destek vereceğiz.
 • Türk toplumunun kaygı ve düşüncelerini muhataplarına ileteceğiz,
 • Türk toplumunu ilgilendiren etkinleri aktif şekilde duyuracağız,
 • Sosyal medya araçlarını güncel tutma, Türk toplumunu ilgilendiren konulara ilişkin yaratıcı kısa videolar oluşturma, görsel unsurları etkin şekilde kullanma.

Sizin Katkınız Nasıl Olur?

Köln ve Bölgesi Türk Dernek ve Birlikleri İnisiyatif Platformu’nun (KIP) bütün çalışmaları gönüllülük/fahrilik esasına göre gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarımızda toplumunun sorunlarını dert edinen duyarlı bireylere ve katılımcı sivil toplum kuruluşlarının aktif desteğine ihtiyaç duymaktayız. Sürdürülecek faaliyetlerimize gerek bizzat katılarak, gerekse yazı, makale ve diğer şekillerde katkı sağlanması platformumuzun saygınlık ve etkinliğini artıracaktır. Kimi zaman tespit edilen bir yanlışı, dışlanmayı ve ayrımcılığı bildirerek, kimi zaman da güzellikleri ve olumlu gelişmeleri İnisiyatif Platformla paylaşarak katkılar sağlanabilir.